top of page

WARRANTY PRODUCTS

S__25026646_0_edited_edited.jpg
S__25026647_0.jpg

CONDITIONS OF WARRANTY

ใบรับประกันนี้ให้สิทธิ์กับผู้ซื้อสินค้า CTX FILM ตามเลขที่ประกันที่ระบุรุ่น PROBLACK, PRO40 รับประกันเป็นระยะเวลา 10 ปีี 

สำหรับรุ่น CR, SALARPLUS, U.SA รับประกันเป็นระยะเวลา 7 ปีี เเละสำหรับรุ่น NANO รับประกันเป็นระยะเวลา 5 ปี 

นับจากวันที่ติดตั้งจนครบระยะเวลา รับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มเท่านั้น เช่น แตกร้าว หลุดร่อน และเกิดจากฟองอากาศ

ซ่อม/เปลี่ยน หรือติดตั้งรุ่นที่ระบุให้ใหม่ ตามจำนวนที่ชำรุดเสียหาย หากพบว่าสินค้าชำรุดเสียหายภายในระยะเวลารับประกันตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ติดตั้งที่ระบุในใบรับประกันนี้จะซ่อมแซมให้ใหม่โดยฟรีค่าแรงติดตั้งใน 1 ปี และในปีต่อไปจนครบระยะเวลารับประกันคิดค่าแรงดังต่อไปนี้

//กระจกหน้า และ กระจกหลัง บานละ 1,000 บาท // กระจกบานข้าง บานละ 500 บาท

//กระจกบานปลาย หรือ หูช้าง ชุดละ 500 บาท // ตารางฟุตละ 30 บาท ( กรณีติดตั้งอาคาร )

หมายเหตุ : การรับประกันนี้ถือเป็นโมฆะ กรณีไม่ได้รับการดูแลรักษาหรือใช้อย่างไม่ถูกต้อง

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

1.  กรณีติดตั้งฟิล์มทับกัน 2 ชั้นการขูด ขีด ขัด ลอก หรือทำลายโดยเจตนา และใบรับประกันสูญหาย

2. กรณีกระจกที่ติดตั้งฟิล์มเสียหายด้วยประการใดก็ตามหรือเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง ( ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ติดตั้งจะเป็นผู้รับผิดชอบ ) หรือเกิดจาก           ความเสียหาย ที่อยู่นอกเหนือจากความควบคุมของผู้ซื้อ

3. การรับประกันนี้เฉพาะชื่อ ผู้ที่ปรากฏอยู่บนใบรับประกันนี้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนให้ผู้อื่นได้ และจะไม่มีการรับประกันที่เกี่ยวเนื่องกับการติดตั้ง           ฟิล์มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายระเบียบ ข้อบังคับใดๆทั้งสิ้น

4. กรณีกระจกเกิดอุบัติเหตุใดๆ บริษัทจะไม่รับประกันว่ากระจกที่ติดตั้ง CTX FILM จะไม่แตกและไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บสูญเสียหรือสูญหายใดๆ
   ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการรับประกันที่ ระบุไว้ข้างต้น

ข้อแนะนำในการดูแลรักษา

1.  ห้ามเลื่อนกระจก ขึ้น-ลง เป็นเวลา 7 วัน หลังจากการติดตั้งห้ามนำสิ่งของที่มีน้ำหนักมาแปะทับบนฟิล์มเพราะจะดึงฟิล์มให้หลุดออก

2. ห้ามใช้น้ำยาทุกชนิดเช็ดลงบนเนื้อฟิล์ม ให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดเท่านั้น

3. อาการฝ้ามัว คราบน้ำ ฟองอากาศขนาดเล็ก อาจเกิดขึ้นได้เป็นอาการปกติ ซึ่งจะหายไปเองภายใน 12 สัปดาห์

4. ภายหลังจากการติดตั้ง 1 สัปดาห์ หาดสังเกตุเห็นฟองอากาศแต่มิใช่คราบน้ำขัง กรุณาแจ้งตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ที่ติดตั้งเพื่อตรวจสอบทันที

หมายเหตุ :

   1. ความโค้งของกระจกมีผลให้เกิดการติดตั้งต้องตัดต่อฟิล์ม

   2. ห้ามลบและแก้ไขข้อมูลใบรับประกัน

   3. การรับประกันไม่รวมถึงอุปกรณ์ไล่ฝ้าในกรณีที่เกิดจากการเสียหายจากการเคลมฟิล์ม

bottom of page